Algemene voorwaarden

Bij inschrijving voor een workshop, training, of andere activiteit en/of het aanvaarden van een prijsopgave/offerte van Afrit24 gaat de klant akkoord met onderstaande voorwaarden.

Artikel 1 Definities
1. Afrit 24: Séline Schaft-Woudstra, gevestigd en kantoorhoudende te 2201 LB Noordwijk, Kerkhofpad 24. KVK nummer: 64902951. BTW nummer: NL002058465B15.

2. De klant: de persoon die met Afrit24 een overeenkomst sluit met betrekking tot de door Afrit24 te leveren producten en/of door Afrit24 te verrichten diensten. Onder klant is verder begrepen de wettelijk vertegenwoordiger van klanten onder de 18 jaar, opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van het bedrijf dan wel alle deelnemers van de door Afrit24 georganiseerde activiteiten.

3. De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met Afrit24 en bevestigingen per mail door Afrit24 aan de klant die betrekking hebben op de producten of diensten van Afrit24.

4. Activiteit: de door Afrit24 aangeboden diensten waarbij ook producten kunnen worden geleverd. Activiteiten en diensten vanuit workshops, cursussen, bedrijfstrainingen en andere opdrachten.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de door Afrit24 te leveren producten of te verrichten diensten.
2. Afrit24 kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

Artikel 3 Tot stand komen van de overeenkomst
1. Indien de klant zich middels het inschrijfformulier, contactformulier, email, social media of telefonisch inschrijft voor een bepaalde activiteit of door Afrit24 te verrichten diensten wordt dit beschouwd als een definitieve overeenkomst tussen de klant en Afrit24. De klant aanvaardt door inschrijving de algemene voorwaarden van Afrit24. 

2. Indien de klant Afrit24 verzoekt een offerte uit te brengen voor een bepaalde activiteit of door Afrit24 te verrichten diensten, wordt dit beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3. Een door Afrit24 mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend voor de klant. Is er geen vervaldatum in een schriftelijk aanbod vermeld, dan beschouwt Afrit24 dit aanbod als vervallen na verloop van 2 weken na datum van het aanbod, zonder een nadere bevestiging van Afrit24. Deze termijn kan op verzoek van de klant worden verlengd.

4. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de aanvaarding daarvan Afrit24 binnen de termijn van 2 weken heeft bereikt. Aanvaarding van de overeenkomst moet schriftelijk, per email bevestigd zijn.

5. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging zijdens de klant, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.

Corona 

  • bij klachten en/of corona geven wij geen geld retour. Je ontvangt een voucher om een workshop te volgen op een andere datum;
  • groepen kunnen in overleg de gehele workshop naar een andere datum verzetten. Tot 7 dagen vooraf zijn hier geen kosten aan verbonden. Indien men minder dan 7 dagen vooraf de workshop wil verplaatsen overleggen we of er een kostenvergoeding gerekend moet worden;

Alle geplande workshops en evenementen zullen uitsluitend doorgang vinden mits de corona maatregelen het toelaten. Afrit24 houdt zich het recht voorbehouden om bij klachten van de workshopgever de gehele workshop te annuleren en te verzetten naar een andere datum. 

Artikel 4 De prijs

1. De door Afrit24 opgegeven prijzen zijn inclusief BTW (mits anders vermeld) en exclusief eventuele vervoerskosten.
2. In geval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren is Afrit24 gerechtigd de in haar offertes en aanbiedingen vermelde prijzen en/of de overeengekomen prijzen te verhogen.

Artikel 5 Betaling
1. Betaling dient plaats te hebben direct na reservering tenminste 14 dagen voor aanvang van de workshop. Indien de workshop en/of dienst eerder dan de genoemde 14 dagen plaatsvindt dan dient de klant per direct de betaling te voldoen. Komt een klant haar betalingsverplichtingen niet of gedeeltelijk na dan is Afrit24 gerechtigd de levering van producten en/of het verrichten van diensten op te schorten. 

2. Deelname is definitief indien de betaling door Afrit24 is ontvangen. Betaling gaat via bankbetaling of de webshop. 

3. Voor groepsreserveringen is het mogelijk achteraf op factuur te betalen. Afrit24 heeft wel het recht om vóór de uitvoering van de overeenkomst een voorlopige of gedeeltelijke aanbetaling van de klant te vragen.

4. Indien de klant tekortschiet in haar verplichting tot betaling kan Afrit24 voor de inning van de openstaande factuur / betaling de hulp van een derde inroepen. De buitengerechtelijke innings kosten komen voor rekening van de klant.

Artikel 6 Opzegging van een Groepsreservering 

1. Een groepsreservering is definitief nadat deze door Afrit24 per mail is bevestigd. Opzegging is mogelijk. Afhankelijk van het aantal dagen vooraf aan de activiteit zullen daar wel of geen kosten aan verbonden zijn (zie 2a en 2b). In overleg is het verzetten van de datum of tijd wel kosteloos mogelijk. 

2. Indien de klant de overeenkomst voor het volgen van een workshop, bedrijfstraining of andere dienst, dan wel tot het verzorgen van High Tea of maaltijden (al dan niet gedeeltelijk) wenst op te zeggen (waaronder tevens dient te worden verstaan een opzegging ten aanzien van het aantal deelnemende personen of het in datum verplaatsen ervan) geldt dat de klant per deelnemende persoon een bedrag van:
a) 50 % is verschuldigd indien tussen de opzegging en het plaatsvinden van de activiteit en/of High Tea en/of maaltijd minder dan 14 dagen zit; 
b) de volledige prijs indien tussen de opzegging en het plaatsvinden van de activiteit en/of High Tea en/of maaltijd minder dan 7 dagen zit.

3. Indien de klant door corona gerelateerde klachten de overeenkomst wil opzeggen dan gelden nog steeds bovengenoemde regels. Men kan wel in overleg met Afrit24 de workshop verzetten en een andere datum reserveren. Eventuele kosten voor bijvoorbeeld een lunch/diner worden wel in rekening gebracht. Mochten er minder personen kunnen deelnemen dan vooraf afgesproken dan ontvangt men voor de niet deelnemende personen een voucher zodat zij op een ander moment de workshop kunnen volgen. Daarnaast is het minimum aantal betalende deelnemers 6 of 8 personen (afhankelijk van de workshop).

Artikel 8 Opzegging van individuele reservering 

1. Indien de klant de workshop, High Tea, maaltijd en/of andere dienst (al dan niet gedeeltelijk) wenst op te zeggen (waaronder tevens dient te worden verstaan een opzegging ten aanzien van het aantal deelnemende personen aan de activiteit) geldt dat de klant per deelnemende persoon een bedrag van:
a) 50 % van de totaalprijs van de workshop/High Tea/maaltijd is verschuldigd als er minder dan 14 dagen tot aan het plaatsvinden van de activiteit, High Tea en/of maaltijd zit;
b) de volledige prijs van elke bovenstaande genoemde als er minder dan 7 dagen tot aan het plaatsvinden van de workshop/cursus/High Tea/maaltijd;

2. Indien de klant reeds de betaling voor de workshop / dienst heeft voldaan dan krijgt men geen geld retour (ook al is dit langer dan 14 dagen voorafgaand aan de workshop / activiteit). Men ontvangt een voucher om op een ander moment de workshop te volgen. 

3. De klant heeft het recht, in overleg, de datum van deelname te verzetten. Afhankelijk van het aantal dagen vooraf aan de activiteit, High Tea en/of maaltijd zullen daar wel of geen kosten aan verbonden zijn.

4. Het is ook mogelijk dat een plaatsvervanger de workshop volgt. 

5. Afrit24 behoud zich het recht om een workshop of andere activiteit te annuleren en te verzetten naar een andere datum indien er minder dan 6 deelnemers zijn. 

6. Indien door onvoorziene omstandigheden een deel van een cursus of workshop gemist wordt dan kan in overleg dit deel worden ingehaald.

7. Indien de klant door corona gerelateerde klachten de overeenkomst wil opzeggen dan gelden nog steeds bovengenoemde regels. Men kan, in overleg met Afrit24, de workshop op een andere datum komen volgen, hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Wij geven geen geld retour.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Afrit24 is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Afrit24 is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald.

2. Afrit24 is niet aansprakelijk voor schade aan de door Afrit24 geleverde producten en/of verrichten diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derde, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitvoerend docent van Afrit24 die de schade heeft veroorzaakt.

3. Afrit24 is noch tegenover de klant noch tegenover derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden. Voor gevolgschade is Afrit24 tevens niet aansprakelijk.

4. Afrit24 is noch tegenover de wederpartij noch tegenover derden aansprakelijk voor schade van letsel van de klant of derden. De klant vrijwaart Afrit24 voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de bij Afrit24 verrichte diensten en/of producten tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de docent van Afrit24.

5. Afrit24 zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. Afrit24 verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is:
– niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte medewerker van Afrit24 en/of door Afrit24 ingeschakelde derden, werkstaking, minder dan 6 deelnemers aan een individuele workshop en/of cursus en overige oorzaken van niet aan Afrit24 toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transport moeilijkheden, overheidsmaatregelen, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Afrit24 is in die gevallen niet schadeplichtig.

Artikel 11 Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten. Tussentijdse prijsstijgingen zijn onder voorbehoud van Afrit24. Cadeaubonnen kunnen uitsluitend worden besteed aan de workshops van Afrit24 zelf, niet aan de Sushi- en andere gastworkshops die bij Afrit24 plaatsvinden.

Artikel 12 Publiceren 
Afrit24 vraagt bij het maken van foto’s tijdens activiteiten vooraf mondeling toestemming aan de klant. Afrit24 is daarna gerechtigd om foto’s die tijdens alle activiteiten van Afrit24 worden gemaakt voor publicatiedoeleinden te gebruiken, mits de klant bezwaar heeft aangegeven. 

Foto’s en publicaties

Het auteursrecht van de foto’s is ten alle tijden van Afrit24. Alle klanten worden bij aanvang van een activiteit gevraagd of er bezwaar is tegen het nemen van foto’s / filmpjes. De klant geeft, na toestemming voor het maken van foto’s, Afrit24 toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals nieuwsbrief/social media/andere websites) en in drukwerk (zoals flyers/expositie). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf kenbaar te maken aan Afrit24. Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel de versie voor web gebruik als high resolution) op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door Afrit24. Uiteraard heeft de klant wel het recht tot reproductie voor eigen gebruik. 

Artikel 13 Privacyverklaring

Afrit24 hecht veel waarde aan privacy en gaat vertrouwelijk om met u persoonsgegevens. De privacyverklaring van Afrit24 staat op de website www.afrit24.nl. Bij aanvaarding van de algemene voorwaarden gaat u tevens akkoord met de privacyverklaring van Afrit24. Deze privacyverklaring is van toepassing als u de website bezoekt (www.afrit24.nl), een overeenkomst met Afrit24 sluit (inschrijving of boeking) en/of u zelf aanmeldt voor het ontvangen van de nieuwsbrief. 

Contactgegevens

Afrit24

Séline Schaft-Woudstra

Kerkhofpad 24

2201 LB Noordwijk

06-12970112

info@afrit24.nl

Winkelwagen
Scroll naar boven